زندگی کوتاه است

هنر طولانیست

معماری بی انتهاست

 

 

هنر

بستن
بستن