زندگی کوتاه است.

هنر طولانی است.

معماری بی انتها است.

 

بستن