معرفی کتاب

زبان تصویر – The Language of Vision

زبان تصویر – The Language of Vision – نگرشی نو در  مفاهیم زبان تصاویر و بازآموزی بصری برای شناخت ” تجریه تصویر به عنوان یک تصویر ” می باشد .

زبان تصویر

The Language of Vision

جئورگی کِپِس

Gyorgy Kepes

فهرست مطالب

معرفی نویسنده

یادداشتی بر چاپ ایتالیایی کتاب (۱۹۷۱)

هنر یعنی واقعیت

بازنگری در نگرش

پیشگفتار

۱- سازماندهی تجسمی

۲- بازنمایی تصویری

۳- به سوی یک پیکر نگاری پویا

واژه نامه ایتالیایی – فارسی

فهرست راهنما

زبان تصویر - The Language of Vision
زبان تصویر – The Language of Vision
۱- سازماندهی تجسمی

تصویر آفریده شده

نیروهای بیرونی

میدان دید , میدان شبکیه ای

میدان سه بعدی

میدان تصویر

نیروهای فضایی

میدانهای نیروهای فضایی

نیروهای درونی

میدان نیروهای درونی

میدان فیزیولوژیک

تعادل رنگ

تنش فضایی : تعادل پویا

میدان روانشناختی

محدودیتهای فضایی سازماندهی تجسمی

نزدیکی

شباهت یا همسانی

تداوم

کادر

محدودیتهای فعال تصویر تجسمی

سازماندهی توالی نور , وزن

سازماندهی تکامل یابنده فضایی , فضای دوگانه

۲- بازنمایی تصویری

واحد منفرد

روابط ابعاد

روابط عمق از طریق موقعیت قائم

بازنمایی عمق بوسیله نقشهایی که روی هم می افتند

شفافیت و نفوذ متقابل

پرسپکتیو خطی ( مستقیم الخط )

پرسپکتیو مورب

پرسپکتیو بزرگنما

پرسپکتیو مرکب , همگاه

تکامل مکانیکی پرسپکتیو خطی

غروب پرسپکتیو ثابت

تحلیل فضایی شیء

بازنمایی نیروهای تجسمی پایه ای : خطها و سطحهای رنگی

یکپارچگی نیروهای تجسمی

فشردگی , نفوذ درونی

یکپارچگی فضایی به وسیله خطهای دو جانبه , اشتراک حاشیه ها

حذف قطعی نظم پرسپکتیوی ثابت

گشایش قطعی سطح تصویر

ساختمان فضا روی سطح تصویر

بسته شدن سطح : هماهنگی کامل نیروهای فضایی

همسازی با محیط معاصر

سادگی و شدت

دقت

نور  و رنگ

منابع تجربه رنگی

تنظیم مادی نور

منبع احساس رنگ در ساختار اندام حسی گیرنده

کنشهای متقابل احساسات رنگی

خاطره , منبع تجربه رنگی

مناسبات ارزشی

پرسپکتیو نور , الگویی برای حجم

دگرگونیهای پرسپکتیو نور

ارزیابی مجدد پرسپکتیو نور

نفوذ عکاسی

وضوح و عدم وضوح

بافت

تاثیر منابع نور مصنوعی

بازنمایی روابط رنگ

بعد فضایی رنگ

ابعاد حسی رنگ

بازنمایی حرکت

سرچشمه های دریافت حرکت

جابجایی تصویر شبکیه ای

نقش سرعت نسبی

احساس جنبشی

منابع خاطره

روشهای سنتی بازنمایی

تلاشهای معاصر در بازنمایی حرکت

تاثیر شرایط تکنولوژیک

انگیزه های روانشناختی و اجتماعی

رویه های اجرایی در بازنمایی

فرایند عمل

فرایند مادی عمل : پرداخت سطح

فرایند روانی عمل

۳- بسوی پیکر نگاری پویا

قوانین سازماندهی نشانه های تصویری تعیین کننده

تلاشی سیستم ثابت سازماندهی معنی

یکپارچگی دوباره

انگیزه های روانی یکپارچگی مجدد

انگیزه های فنی . اختراع فتومونتاژ

زبان تصویر - The Language of Vision
زبان تصویر – The Language of Vision
شکل ها به خودی خود جالب نیستند
بلکه این نیروهای سازنده  اشکال است که جالب می باشد .

پل کله

Paul Klee

زبان تصویر

The Language of Vision

جئورگی کِپِس

Gyorgy Kepes

ترجمه : فیروزه مهاجر

Firuze` Mohajer

مبادی سواد بصری – A Primer of Visual Literacy

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن