سیامک پناهی ، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه است. تخصص اصلی وی معماری و شهرسازی است. وی دکترای معماری (ph.D) را با عنوان معماری و سینمای معناگرا در سال ۱۳۸۶  با درجه عالی دریافت نمود. فعالیت وی در زمینه معماری، شهرسازی، مرمت، سینما، ادبیات و متون عارفانه است.

– پست الکترونیکی: siamak_architecture@yahoo.com،  تلفن: ۰۹۱۲۲۶۴۶۲۵۷

دکتر سیامک پناهی 1

فعالیت های دکتر سیامک پناهی

۱- استادیار پایه ۲۰ ، دانشگاه آزاد واحد ابهر در رشته معماری و شهرسازی.( پرونده دانشیاری در دست بررسی )

۲- ۲۰ سال تدریس در دانشگاه آزاد و دولتی تهران، قزوین، کرج، ابهر و ………….

۳- پژوهشگر برتر استان در سال ۱۳۸۹. ۱۳۹۳ و پژوهشگر برتر دانشگاه در ۱۰ سال اخیر.

۴- مشاور علمی نشریه نقش پردازان شهر، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران.

۵- عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی مرمت و پژوهش.

۶- عضو هیئت تحریریه نشریه تخصصی آبادبوم، از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶.

۷- داور نشریه علمی پژوهشی هویت شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

۸- داور نشریه علمی پژوهشی مطالعات نقش جهان، دانشگاه تربیت مدرس و چند نشریه دیگر.

۹- داور نشریه ISC ایجاد  (EIJAD)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

۱۰- داور نشریه ISI در مجموعه (Elsevier)،

۱۱- عضو کمیته علمی همایش ملی شهر و ورزش، ۱۳۸۵.

۱۲- دبیر علمی همایش ملی ۱۰۰ سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد ۱۳۹۱.

۱۳- عضو کمیته علمی همایش ملی بحران در مدیریت شهری، علمی کاربردی ابهر، ۱۳۹۱.

۱۴- دبیر علمی همایش ملی کنفرانس شهرسازی ، مدیریت شهری و توسعه پایدار، اسفند ۱۳۹۳.

۱۵- عضو هیئت علمی همایش ملی مدیریت کلانشهرها، با رویکرد محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،۱۳۹۴.

۱۶- دبیر علمی همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبشهت ۱۳۹۵.

۱۷- عضو هیئت علمی و داور همایش ملی مدرسه ایرانی، ۱۳۹۵.

۱۸- عضو شورای کمیته منتخب دانشگاه، ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ و عضو شورای پژوهش دانشگاه، ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲.

۱۹- عضو کمیته علمی و داور اولین دوره معرفی استعدادهای دانشجویان معماری، گروه هنر و معماری سانیکث، ۱۳۹۶ .

۲۰- عضو کمیته علمی و داور دومین  دوره معرفی استعدادهای دانشجویان معماری، گروه هنر و معماری سانیکث، ۱۳۹۸ .

۲۱- مدیر عامل آنجمن ملی عالی معماری ایران از سال ۱۳۹۳.

۲۲- عضو هیئت علمی همایش ملی مدیریت کلانشهرها، با رویکرد ایمنی و بهداشت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۶.

۲۳- عضو ستاد مسابقه طرح ماندگار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ۱۳۹۶.

۲۴- داور جایزه ملی نقد معماری ایران، مسابقه دوسالانه موسسه هنر معماری، ۱۳۹۷.

۲۵-  استاد راهنما و مشاور  بیش از ۲۰۰ پایان نامه ارشد و  ۲۰ پایان نامه دکترا در رشته معماری، شهرسازی و مرمت. مولف بیش از  ۲۰۰ مقاله و  مولف و مترجم ۱۶ جلد کتاب.

۲۶- عضو انجمن مفاخر معماری ایران.(شماره ۱۱-۹۴-۳۵۸)

کتابهای دکتر سیامک پناهی

۱- افسون نامه (مکاشافه انسان پاک)، رمان عارفانه، انشارات ایرانیان ۱۳۸۰.

۲- انسان متعفن، مجموعه شعر، انتشارات قاضی ۱۳۸۸.

۳- ترجمه کتاب آیزنمن، اظهارات، تدوین: سیلویو کاسارا، انتشارات گنج هنر، ۱۳۸۷.

۴- ترجمه و تدوین کتاب زاها حدید، نوشته پیتر نوور، انتشارات گنج هنر، ۱۳۸۸.

۵- ترجمه کتاب راهنمای معماری رم، نوشته رنزو سالوادوری، انتشارات قاضی، ۱۳۸۸.

۶- ترجمه کتاب فضاهای شهری تعاملی و دوستانه، نوشته هنری شفتو، انتشارات ارومیه، ۱۳۹۰.

۷- ترجمه کتاب نماد گرایی فراموش شده معماری، نوشته رابرت ونچوری و دیگران، انتشارات ادیبان، ۱۳۹۱.

۸- تالیف کتاب فنگ شویی، راهنمای معماری، شهرسازی و منظر، انتشارات ادیبان، ۱۳۹۳.

۹- تالیف کتاب ذن ، راهنمای معماری، شهرسازی و منظر ، انتشارات عصر کنکاش، ۱۳۹۵.

۱۰- تالیف کتاب معماری و سینمای معناگرا، انتشارات عصر کنکاش، ۱۳۹۷.

۱۱- تالیف کتاب معماری اندیشه از ایده تا کانسپت، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

۱۲- تالیف کتاب هستى شنای بافت، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

۱۳- تالیف کتاب معماری تخنه، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

۱۴- ترجمه کتاب معماری امید، نوشته چارلز جنکز، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

۱۵- ترجمه کتاب معماری سبز، نوشته مایکل کروزبی، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

۱۶- ترجمه کتاب معماری معماری زیست محیطی: کارهای کن یانگ، نوشته سارا هارت، انتشارات عصر کنکاش.(در دست چاپ).

سیامک پناهی - راهنمای معماری شهرسازی و منظر
سیامک پناهی - پیتر آیزنمن
سیامک پناهی - فنگ شویی
سیامک پناهی - پیتر آیزنمن ( اظهارات )
سیامک پناهی - فضاهای شهری دوستانه
سیامک پناهی - انسان متعفن
سیامک پناهی - ظاها حدید
سیامک پناهی - افسون نامه
سیامک پناهی - رم
سیامک پناهی - معماری و سینمای معناگرا 2
سیامک پناهی - معماری و سینمای معناگرا

۱- The effect of Feng-Shui on urban designing, The First International Scientific Research Conference of Iranian Students (Yerevan-Armenia) 16 – 17 September 2011.

۲ – The Renovation method for moisture detaching of Hasan khan Bath, the Qajar period, Kermanshah bath, The First International Scientific Research Conference of Iranian Students (Yerevan-Armenia) 16 – 17 September 2011.

۳- Role of Endogenous Development in Informal Habitation: An Analytical Study, International Journal of Architecture and urban Development, (IJAUD), Volume 1, Issue 1, 2011: 43-46. (ISSN: 2228-7396)

۴-Analyzing the Architectural Space of Kurosawa’s Movie, “Dodes-ka-den” Considering Three Principal Orders in Jacques Lacan’s psycho-analysis, world applied science journal, 18 (1): 148-158, 2012. (ISSN: 1818-4952)

۵-The impact of Architectural Landscape Spaces on the Manifestation of Meaning on Kiarostami’ s movie, (Where is the friend’s home?), world applied science journal, 19 (3): 355-365, 2012. (ISSN: 1818-4952)

۶- Aesthetic historical renovation plan of the Anahita temple in Takht-e- Solomon, Iran.,world applied science journal, 18 (7): 971-981, 2012. (ISSN: 1818-4952)

۷- The Adaption comparing of nature Presence in the architecture of Qajar houses of Kashan and Tabriz, Middle-East Journal of Scientific Research 13 (4): 507-517, 2013, (ISSN: 1990-9233)

۸-Defining Elements and Causes of Creating a Sense of Attachment and Belonging to Place by Studying the Interaction between Humans and the Artificial Environment, International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science,Volume 1, Issue 11, 2013: 2027-2040. (ISSN: 2345-2749)

۹- Louis Kahn position in sustainable architecture, International Journal of Current Life Sciences – Vol.4, Issue, 8, pp. 4399-4407, August, 2014. (ISSN: 2249-1465)

۱۰- The role of aqueduct in sustainable architectural design in Iran, International Journal of Current Life Sciences, Volume 04, Number 4 ,November 2014:61-71. (ISSN: 2249-1465)

۱۱-Architecture Smart Materials: A Revolution in Architecture Smart Materials: Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 4, April 2014, (ISSN 2345-2633)

۱۲- Analyzing the city hall through convivial urban space, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

۱۳- Study and pathology of Haj Seyyed Ghorban Saray of Hamedan, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

۱۴- The impact of Abbasian complex of Kashan  through Taghavi court, International congers on economic, management and social sciences & international conference on engineering science, Art and law held: on April 14-15, Autonoma university, Barcelona, Spain, 2015.

۱۵- Defining minimalism and designing museum with the approach of minimalism, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities,  ۲۰۱۵, Volume : 5, Issue :236- 246. (ISSN: 2249-7315)

۱۶- The study of strength points, obstacles and quality improving of educations at conservatories of Tehran, Journal of GMP review, 2015; v16 (5).24-33. (ISSN: 1476-4547)

۱۷- Evaluation of interactive architecture development influenced with approach of digitalization in design, GMP Review, 2015; V18 (2): 528-542.

 (ISSN: 1476-4547)

۱۸– Investigation and identification of architecture of the governing spirit on nature (TAO) based on Laozi’s teachings. ,international Journal of Review in Life Science ,5(6), 2015,1284-1289. (ISSN: 2231-2935)

۱۹- Genealogy of philosophy of illumination and its elevation by Suhrawardi,

Journal of renewable Natural resources Bhutan, Bhn.J.RNR.Vol 3: 6: 290-302,2015. (ISSN: 1608-4330)

۲۰- Evaluating Maranjab Desert capabilities in organizing its potential to become a hub of sustainable ecotourism, Journal of renewable Natural resources Bhutan, Bhn.J.RNR.Vol . 3: 6.: 318-338, 2015. (ISSN: 1608-4330)

۲۱-Stable tourism development reviving Iranian historical house of contemporary age sample, ( case study: Mostofi –al- mamalek house in Tehran). International congress in Sustainability on Architecture and Urbanism,  Masdar city, Dubai, 20 Feb.2015.

۲۲-Aesthetic and pathology  decorations era monuments, Mostofi –al- mamalek case example, International congress in Sustainability on Architecture and Urbanism,  Masdar city, Dubai, 20 Feb.2015.

۲۳- An introduction to critic of feminism through Unfolded-Folding approach.International conference on research in science and technology, Kualalumpur, Malaysia- 14 December 2015.

۲۴– Studying the place of intertextuality in Iranian painting ( case by sample: Gajar era), Modern Applied Science , Canadian Center of Science and Education, ,Volumes 10, no 12,  ۲۰۱۶. Page 156-164. (ISSN: 1913-1844)

۲۵- A semantic Approach to urban graffiti from semiotics viewpoint, International Journal of Architecture and urban Development, (IJAUD), Volume 6, Issue 1, 2016, pages: 85-94. (ISSN: 2228-7396)

۲۶- Statue of sign in promoting a sense of architectural space place,(case study: Khan school in Shiraz), Journal of engineering and applied science, 11(5):1104-1112, 2016. (ISSN: 1816-949X)

۲۷- Quality improving methods of education at architecture conservatories of Tehran with emphasis on narrative ways of architecture education, urban management, No. 42, spring 2016: 219-234. (ISSN: 1607-2227)

۲۸- Different approach to sustainable architecture based on the sense of place, HERALD journal, National academy of managerial staff of culture and arts, Kyiv 4, 2017: 441-447. (ISSN: 2226-3209)

۲۹- Recognition of the component of  Parallax and finding its roots in forming the design philosophy of Steven Holl, Bagh-e-Nazar, Vol. 14, No. 50, 2017: 71-80, (ISSN: 1735-9635)

 ۳۰- The Concept of Architectural Space in Krzysztof Kieslowski’s Cinema: Trilogy Case Study (Blue, White, Red), Geological Survey Circular, Vol (4), No 8 (2017), 309-318

Branch, ISSN: 0364-6017

۳۱- Analysis of the Liquid Architecture Ideology Based on Marcos Novak’s Theories, International Journal of Architecture and Urban Development

Vol. 7, No 4 , Autumn 2017, 75-84.

۳۲- Interior design based on Forough Farrokhzad poetry, Journal of history culture and art research, vol. 7, No. 1, March 2018, pages:179-193. (ISSN: 2228-7396)

۳۳- An investigation on painthing and imagery in zen,  Modern Applied Science, Canadian Center of Science and Education,Voloume 12, no 9,  ۲۰۱۸. Pages: 200-208. (ISSN: 1913-1844)

۳۴- Representing an identity Model in Architecture with the approach of rereading the roots of bad identity (Case Study: Contemporary Residential

Architecture of Baharestan Neighborhood in Tehran),  Journal: International Journal for Modern Trends in Science and Technology (IJMTST) (Vol.4, No. 10) Publication Date: 2018-10-22

۳۵- Inspiration from Nature in the Training of Structural Design in Architecture, Journal: BAGH-E NAZAR Bagh-e Nazar, 15 (68): 59-64 /Feb. 2019, DOI: 10.22034/bagh.2019.81658

 ۳۶- Recognition and Analyzing of the Film Body in Abbas Kiarostami’ s Cinema from the View of Vivian Sobchack’ s Film Phenomenology,

Journal: JOURNAL OF DERAMATIC ARTS AND MUSIC

۳۷- Crystallization of Pure Ideas in the Works of Mana (Safavieh Architecture), International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–۵۹۹X,  Vol-7, Special Issue4-May, 2016, pp68-80.

۳۸-Light, a Capable Actor in Distinguishing Space Perception, International Journal of Current Life Sciences, (In the process of acceptance).

۳۹- Architectural space manifestation on the basic of  Mevlana and Shams reflections, (In the process of acceptance).

۴۰-Elixir of Acme, Investigating the influence of intuition world on creating architectural works, (thrugh the manner of noticing imaginalization and processing conceptualization in architect’s mind approach)

 (In the process of acceptance).

۴۱- From the other space to none-places, (In the process of acceptance).

۴۲- The effect of Feng-Shui on urban designing in Iran, (in the process of acceptance).

مقالات علمی پژوهشی دکتر سیامک پناهی در نشریات داخلی:

– تاثیر معماری بر سینمای اکسپرسیونیست، فصل نامه معماری و فرهنگ شماره ۱۷. ۱۳۸۲.

۲- فضاهای دوختنی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره ۱۷. ۱۳۸۲.

۳- عملیات تزئینی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره ۱۷. ۱۳۸۲.

۴- منطق فازی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره ۱۳۸۳.۲۰.

۵- معماری سبز و افسانه ای، یاد آور تصاویر سینمایی، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره ۲۱. ۱۳۸۳.

۶- تاثیر سوپرماتیسم بر معماری زاها حدید، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره ۲۲. ۱۳۸۳.

۷- آنارشسیم معماری یا سینمای باستر کیتون، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره ۲۳. ۱۳۸۳.

۸- تبار شناسی حضور شهر در سینما، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره ۲۴. ۱۳۸۴.

۹- فضا در اسارت اندیشه و خیال، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره ۲۵. ۱۳۸۴.

۱۰- شهر در اسارت ماشینیسم، نشریه آبادبوم، شماره ۷. ۱۳۸۵.

۱۱- معماری لمپن، معماری کیچ، نشریه آبادبوم، شماره ۸. ۱۳۸۵

۱۲- دریچه ای به فضاهای دیگر، نشریه آبادبوم، شماره ۱۰. ۱۳۸۶.

۱۳- کنکاشی پیرامون معماری پایدار، روزنامه اعتماد ملی، پنجشنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۸۶.

۱۴- شیگرو بان، معمار کاغذی، نشریه آبادبوم، شماره ۱۴.  ۱۳۸۶

۱۵- نامعماری در سیطره امپراطوری نشانه ها، فصل نامه معماری و فرهنگ، شماره ۳۳.  ۱۳۸۸

۱۶- نامکانها در فضاهای شهری، نشریه شمس، شماره ۶۵ و ۶۶، اردیبهشت ۱۳۸۹.

۱۷- تاثیر فنگ شویی بر طراحی شهری، نشریه نقش پردازان شهر، شماره ۱. ۱۳۸۹.

۱۸- تاثیر طبیعت در معماری دوره قاجار تبریز، نشریه نقش پردازان شهر، شماره ۲. ۱۳۸۹.

۱۹- بررسی و تحلیل جداول معماری چارلز جنکز، نشریه نقش پردازان شهر، شماره ۲. ۱۳۸۹.

۲۰- بررسی گونه شناسی و ریخت شناسی بافت بازار همدان، نشریه مرمت و پژوهش، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۹.

۲۱- مقایسه تاثیر طبیعت در معماری دوره قاجار تبریز و کاشان، نشریه مرمت و پژوهش، بهار و تابستان ۱۳۹۰، شماره ۱۰.

۲۲- بررسی پیرامون گونه شناسی و ریخت شناسی سراها و کاروانسراهای بازار همدان، نقش پردازان شهر، شماره ۳. ۱۳۹۰.

۲۳- طراحی و مرمت سایت باغ موزه تخت سلیمان، نشریه نقش پردازان شهر، شماره ۵. ۱۳۹۰.

۲۴- شناخت کاروانسرای تی تی، نشریه نظام مهندسی استان گیلان. ۱۳۹۱.

۲۵- بررسی گونه شناسی، ریخت شناسی و موضع شناسی خانه عضدی سیاهکل، نشریه نقش پردازان شهر، شماره ۶. ۱۳۹۱.

۲۶- شناخت و تحلیل کاروانسرای تی تی،مطالعه تطبیقی، نشریه نقش پردازان شهر، شماره ۶. ۱۳۹۱.

۲۷- بررسی و تحلیل گونه شناسی، ریخت شناسی و موضع شناسی حمامهای دوره قاجار کرمانشاه، نشریه نقش پردازان شهر، شماره۷. ۱۳۹۱.

۲۸- تاثیر میشل فوکو بر معماری برنارد شومی، نشریه نقش پردازان شهر، شماره ۸. ۱۳۹۲.

۲۹- بررسی تاثیر عالم شهود در خلق آثار معماری، نشریه نقش پردازان شهر، شماره ۹. ۱۳۹۲.

۳۰- بررسی تطبیقی معماری ارگانیک، بیونیک، اکوتک، مجله علمی تخصصی افزونه، سال دوم، شماره سوم، ۱۳۹۵.

۳۱- رابرت ونتوری، گذر از معماری لمپن یه معماری کیچ،  رابرت ونتوری در ۲۵ روایت، سایت اتود.  http://etoood.com

مقالات دکتر سیامک پناهی در همایش ها

۱- زیبا شناسی معماری در فرآیند مقاوم سازی، کنگره بین المللی مقاوم سازی، دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۸۴.

۲- تبار شناسی شهرهای جدید، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، ۱۳۸۹.

۳-تاثیر فنگ شویی بر معماری آذربایجان، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، ۱۳۸۹.

۴-قلعه بابک، الگوی قلعه های نظامی ایران، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، ۱۳۸۹.

۵- تاثیر مفاهیم معماری سنتی ایران درطراحی مسکن پایدار، همایش منطقه ای، معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی مشگین شهر، ۱۳۸۹.

۶- تبارشناسی بحران انرژی در رم باستان، همایش ملی اردستان،دانشگاه آزاد اسلامی، اردستان، ۱۳۹۰.

۷- باز زنده سازی فضاها و بافتهای با ارزش سنتی، همایش ملی نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ۱۳۹۰.

۸- نقش کلیدی تمدن و هویت معماری در حفظ و تداوم تاریخ شهرها، همایش ملی نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، آذر ماه ۱۳۹۰.

۹- حفاظت و باز زنده سازی بافتهای تاریخی و نقش آن در توسعه پایدار شهری، همایش ملی چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، اسفند ۱۳۹۰.

۱۰- طراحی معماری مسکن معاصر، فخر و انقطاع هویت تاریخ معماری ایران، همایش ملی چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، اسفند ۱۳۹۰.

۱۱- دیالکتیک شهر های جدید، شهر عام و حس مکان، همایش ملی ۱۰۰ سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد ۱۳۹۱.

۱۲- نور، بازیگر توانا در تمایز ادراک فضا با رویکرد معماری سنتی و معاصر ایران، همایش ملی ۱۰۰ سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد ۱۳۹۱.

۱۳- کیمیای اوج، بررسی تاثیر عالم شهود در خلق آثار معماری، با رویکرد دریافت تخیل و پرداخت تصور در ذهن معمار،  همایش ملی ۱۰۰ سال معماری معاصر ایران، نظام مهندسی استان البرز، مرداد ۱۳۹۱.

۱۴- تاثیر فضاهای شهری کودکان بر کاهش بحرانهای شهری، همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق ۱۴۰۴، علمی کاربردی ابهر، ۱۳۹۱.

۱۵- بررسی بحران نماهای شهری در شهرهای ایران و نقش آن در خوانایی سیمای شهر، همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق ۱۴۰۴، علمی کاربردی ابهر، ۱۳۹۱.

۱۶- زیباشناسی نور در فضای معماری، اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری، تبریز ۱۳۹۱.

۱۷-صرفه جویی در انرژی فسیلی با ستفاده از سلولهای فوتوولتائیک در ساختمان، اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نو در معماری، تبریز، ۱۳۹۱.

۱۸- تاثیر معماری لویی کان بر معماری پایدار، معماری پایدار، همایش ملی بوکان، ۱۳۹۲.

۱۹- بررسی قنات و تاثیر أن بر معماری پایدار، معماری پایدار، همایش ملی بوکان، ۱۳۹۲.

۲۰- تحلیل و بررسی هرمنوتیک و خوانش آن در هنر و معماری، همایش بین المللی  عمران، معماری و توسعه پایدار، تبریز، ۱۳۹۲.

۲۱- چگونگی تاثیر آثار سالوادور دالی بر معماری سورئالیسم ، همایش بین المللی  عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، ۱۳۹۲.

۲۲- بررسی آسیب شناسی حسینیه کرسف (خدابنده)، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، ۱۳۹۲.

۲۳- مفهوم  شدن در  معماری، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، ۱۳۹۲.

۲۴- نانو تکنولوژی و  نقش آن در مصالح  ساختمانی ، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، ۱۳۹۲.

۲۵- مصالح هوشمند: انقلابی در معماری پایدار، اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار، ۱۳۹۲.

۲۶-تاثیر متقابل محیط های دوستانه بر تعاملات اجتماعی، همایش ملی معماری و شهر سازی در گذر زمان، قزوین، ۱۳۹۳.

۲۷- بررسی توسعه معماری تعاملی با تاثیر پذیری از رویکرد تکنولوژی دیجیتال در طراحی، کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد هویت ایرانی اسلامی، دی ۱۳۹۳، دانشگاه تربیت مدرس.

۲۸- کنکاشی پیرامون گونه‌شناسی (تیپولوژی) و ریخت‌شناسی (مورفولوژی) خانه‌های کاشان  (نمونه موردی: خانه عباسیان) اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

۲۹- کنکاشی پیرامون هستی شناسی: گونه‌شناسی (تیپولوژی) و ریخت‌شناسی (مورفولوژی)، موضع شناسی (توپولوژی)  مسجد سپه سالار ، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

۳۰- طرح مرمت و احیاء خانه یداللهی کاشان، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

 ۳۱- افزایش بهره وری از نور روز در ساختمانهای عمومی با استفاده از سایبانهای دینامیکی، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

۳۲- بررسی تاثیر طراحی فضای باز معماری بر تعاملات اجتماعی در خوابگاه دانشجویی دختران ، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

۳۳- مطالعه تیپولوژی و مرفولوژی مهمانپذیرهای ایران در دوره قاجاریه در نمونه موردی: فردوسی (ابوالقاسم شیرازی) ملایر، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

۳۴- توسعه گردشگری پایدار  با احیا خانه های تاریخی دوران معاصر ایران ( نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک تهران)، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

۳۵- آسیب شناسی تزئینات متاثر از سبک نئوکلاسیک اروپا در : خانه مستوفی الممالک تهران، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

۳۶- بررسی تطبیقی ساختار خانه حبیب آبادی اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن، همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منایع طبیعی و توسعه پایدار، میراث فرهنگی استان تهران، ۱۳۹۳.

۳۷- بررسی تطبیقی ساختار خانه قادریان اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن، همایش ملی جغرافیا، گردشگری، منایع طبیعی و توسعه پایدار، میراث فرهنگی استان تهران ، ۱۳۹۳.

۳۸- شناخت و بررسی ریخت‌شناسی (مورفولوژی)و  گونه‌شناسی (تیپولوژی) حسینیه های ایران،  (نمونه موردی: حسینیه کرسف) همایش ملی معماری، عمران و  توسعه نوین شهری، تهران، ۱۳۹۳.

۳۹- خانه های تاریخی دوران معاصر ایران، نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک تهران، کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی، شهر مصدر، دبی، ۱۳۹۳.

 ۴۰-زیبایی شناسی تزئینات بناهای متاثر از سبک نئوکلاسیک اروپا در تهران ناصری : خانه مستوفی الممالک تهران، ، کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی، شهر مصدر، دبی، ۱۳۹۳.

۴۱- معرفی چهار مهر دوره تاریخی موزه فلک الافلاک با شیوه تطبیقی (دوره ساسانی) اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

۴۲- بررسی و شناخت معماری روح حاکم بر طبیعت (تائو) بر اساس آموزه های لائوتسه، اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

۴۳- حفاظت از بناهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی و بخش خصوصی در ارائه کاربری ، (نمونه موردی: عمارت مسعودیه تهران) اولین کنفرانس ملی شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار،تهران، ۱۳۹۳.

۴۴-  نقش احیا خانه تاریخی حبیب آبادی، در محله دردشت و تاثیر آن بر رشد فرهنگی محله و توسعه گردشگری، همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری، اصفهان، اردیبهشت ۱۳۹۴.

۴۵- نقش باز زنده سازی و احیا خانه تاریخی قادریان، بر رشد و توسعه محله تاریخی دردشت، همایش ملی گردشگری محله های اصفهان و ارتقای هویت شهری، اصفهان، اردیبهشت ۱۳۹۴.

۴۶- شناخت و آسیب شناسی بنای سرای حاج سید قربان همدان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، هنر و حقوق بارسلون ، ۱۳۹۴.

۴۷-  ایجاد حس مکان فضای کهن ایرانی با استفاده از فضای بینابین در طراحی مجموعه های گردشگری، همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری، ۱۳۹۴.

۴۸- بررسی خانه های گودال باغچه کاشان با نگاهی به حیاط تقوی مجموعه عباسیان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، هنر و حقوق بارسلون ، ۱۳۹۴.

۴۹- بررسی و تحلیل تالار شهر با رویکرد فضای تعاملی شهری، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، هنر و حقوق بارسلون ، ۱۳۹۴.

۵۰- بازخوانی مفهوم خانه با دیدگاه هستی شناسانه و نمود آن در خانه ایرانی، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۱- فرایند طراحی خانه فلسفه، از ایده تا طرح، با رویکرد حکمت اشراق، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۲- بررسی تاثیر عالم اشراق در آفرینش معماری، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۳- بررسی معماری مبتنی بر اقلیم در ایران، با رویکرد تاثیر باد در اقلیم گرم و مرطوب، ( نمونه موردی: بوشهر). همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۴- بررسی سلسله مراتب در کشف فضای معماری و موسیقی ایران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۵- بررسی تاثیر فضای بینابین  در سازماندهی فضایی معماری ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۶- فرایند طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد  بینابینی ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۷- بررسی ارتباط موسیقی تلفیقی با معماری  بینابینی ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۸- بررسی تاثیر طراحی فضای داخلی و مبلمان صنعتی کارخانه بر احساس رضایتمندی، سلامت روانی و کاهش اضطراب کارکنان،(نمونه موردی: کارخانه ایران خودرو)، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۵۹- تاثیر هنر نگارگری در خلق فضا با ایجاد حس مکان عرفانی حماسی، بر معماری دوره های زندیه، قاجار و پهلوی، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۶۰- القای مفهوم حس مکان در طراحی محیط های صنعتی با تاکید بر روانشناسی محیط در معماری، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۶۱- مقایسه تطبیقی روند طراحی معماری با طراحی خودرو، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۶۲- کنکاشی پیرامون تیپولوژی  ( گونه‌شناسی) و  مورفولوژی ( ریخت‌شناسی ) سراهای ایران در دوره قاجاریه، نمونه موردی: سرای کاظمی تهران. سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. ۱۳۹۴.

۶۳- طرح مرمت حسینیه نواب بیرجند، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۶۴- مطالعه و  بررسی گونه‌شناسی (تیپولوژی)،  ریخت‌شناسی (مورفولوژی ) و موضع شناسی (توپولوژی)  حسینیه های صفویه  ایران،  (نمونه موردی: حسینیه نواب بیرجند)، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۶۵- مقدمه ای بر نقد فمنیسم با رویکرد فولد – آنفولد ، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکبولوژی، کوآلالامپور، مالزی. ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵..

۶۶- ویژگیهای معماری و آرایه های عمارت شجاع الملک همدان، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، مرکز همایشهای صدا و سیما، ۱۳۹۴.

۶۷- شناخت  گونه‌شناسی (تیپولوژی)،  ریخت‌شناسی (مورفولوژی ) و موضع شناسی (توپولوژی)  خانه  هاشمی کرمان، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۶۸- طرح مرمت و احیا  خانه  هاشمی کرمان، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۶۹- مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ تیپولوژی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهر سازی، آذر  ۱۳۹۴.

۷۰- مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ مورفولوژی، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهر سازی، آذر  ۱۳۹۴.

۷۱- مرمت سنگ تاج  تخت مرمر کاخ گلستان تهران، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهر سازی، آذر  ۱۳۹۴.

۷۲- مدیریت بحران در ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ سازه ای، اولین کنفرانس ملی چاشهای معاصر در معماری منظر و شهر سازی،  ۱۳۹۴.

۷۳- طراحی فضاهای شهری عملگرا، رویکردی به منظور توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در محیطهای شهری: نمونه مورد طراحی، نمایشگاه گلهای گلخانه ای در شهرستان پاکدشت، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران. تیر ۱۳۹۵.

۷۴- نقش فضای بینابین  در سازماندهی معماری اسلامی ایران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۷۵- بازخوانی معماری در فضای بینابین با رویکرد دیالکتیک هگل، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۷۶- چشم اندازی به سوی مراکز مراقبت از بیماران سرطانی مگی به مثابه مکان شفابخش ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۷۷- معماری در دیالکتیک مرگ و حیات ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۷۸- خوانش اشتراک معماری و ادبیات، سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی، در افق ۱۴۰۴، ۱۳۹۴.

۷۹- فرآیند آسیب شناسی مرمت سرای تاریخی آقا در بازار اصفهان، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری وشهرسازی، ۱۳۹۴.

۸۰- بررسی معماری زمینه گرا در مجتمع های مسکونی، نمونه موردی: معماری مجتمع های مسکونی شهر رویان.اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار،۱۳۹۵.

۸۱- معماری زمینه گرا با مفهوم سکونت در مجتمع های مسکونی.اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار،۱۳۹۵.

۸۲- پایداری روحی روانی در مجتمع های مسکونی از طریق معماری زمینه گرا اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار،۱۳۹۵.

۸۳- تبارشناسی مفهوم فضا در معماری پست مدرنیسم، با رویکرد به پارادایم زبان شناسی، اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری،آذر ۱۳۹۴.

۸۴- مقایسه تطبیقی فضای سایبری از دو جنبه مسئله و راه حل، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۸۵- معماری پایدار در برجهای چند منظوره، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۸۶- کنکاشی پیرامون نقاشی و تصویر سازی در تفکر ذن ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۸۷- فن شناسی و آسیب شناسی سرای گلشن در قزوین، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۸۸- طرح احیا و تغییر کاربری سرای گلشن قزوین، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۸۹- طراحی برجهای چند منظوره با رویکرد معماری پایدار بر مبنای کانسپت خلقت ، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۹۰- بررسی ساختار فضایی و فنی سرای گلشن قزوین، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۹۱- بررسی جایگاه فلسفه نامکانها و عبور از آن، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۹۲- روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار نقاشی دوره صفویه، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۹۳- جایگاه سایبرنتیکی هندسه های فولدینگ ، توپولوژیکال، کاسپ و موبیوس در معماری، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۹۴- بررسی حکمت و هنر اسلامی بارگاه مقدس و ملکوتی امام زاده صالح (ع) تجریش تهران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۹۵- بررسی انرژی نقطه صفر در معماری با رویکرد استفاده بهینه انرژی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و منظر شهری، تهران، ۱۳۹۵.

۹۶- آسیب نگاری و آسیب شناسی در جبهه شرقی سرای کاظمی تهران، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۹۷- آسیب شناسی محوطه پیش از تاریخ تپه زاغه، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۹۸- بازخوانی تاثیر ذن بر افول هنر پیکر تراشی، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۹۹- کنکاشی پیرامون فضا درمانی در معماری ۱، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۱۰۰-  کنکاشی پیرامون فضا درمانی در معماری ۲، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۱۰۱- تبلور اندیشه های ناب در آثار مانا، (معماری صفویه) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، ۱۳۹۴.

۱۰۲- بررسی تاثیر هنر مجسمه سازی در سطوح معماری ایرانی اسلامی، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ۱۳۹۵.

۱۰۳-  مقایسه تطبیقی وجوه مشترک معماری و مجسمه سازی در آثار پرویز تناولی و کامران دیبا ، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ۱۳۹۵.

۱۰۴- روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار معماری دوره مدرن، همایش ملی کنفرانس معماری اسلامی ، میراث شهری و توسعه پایدار، اردیبهشت ۱۳۹۵.

۱۰۵- بررسی نظم در معماری اسلامی ایران، با رویکرد هندسه فرکتال در تزئینات ، نمونه موردی: گنبد شیخ لطف الله، همایش ملی مدل سازی ریاضی در علوم مهندسی، ابهر، ۱۳۹۶ .

۱۰۶- بررسی مفهوم فضای معماری در سینمای کریستوف کیشلوفسکی، مطالعه موردی: سه گانه، آبی، سفید و قرمز، کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران، معماری و شهرسازی، ۱۳۹۶.

۱۰۷- مصالح در تبیین مبانی نظری سبک های معماری مدرن، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و طراحی شهری ، بانکوک، ۱۳۹۶.

۱۰۸- نقش مدرنیزم در تغییر فرم و محتوای معماری داخلی فضاهای همگانی، اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری، تبریز ، ۱۳۹۶.

۱۰۹- بررسی مفهوم فضای معماری در سینمای کریستف کیشلوفسکی، مطالعه موردی سه گانه (آبی، سفید، قرمز) ، کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران، معماری و شهرسازی، تهران، ۱۳۹۶.

۱۱۰- بررسی جایگاه مطالعات طراح در فرایند طراحی معماری، کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی، تهران، ۱۳۹۷.

۱۱۱- تبارشناسی معماری معاصر ایران در فرآیند جهانی شدن (پس از انقلاب ۱۳۵۷) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، ۱۳۹۷.

۱۱۲- تاثیر اندیشه ها و آرای ژیل دلوز و فیلیکس گتاری بر معماری دوران پست مدرن، چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، ۱۳۹۷.

۱۱۳- بررسی دیدگاه فرم تابع دانش به عنوان روشی خلاقانه در فرآیند طراحی، چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران، ۱۳۹۷.

۱۱۴- مطالعه تطبیقی زبان فرم در هنر ایران و هند، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران، ۱۳۹۷.

طرح پژوهشی دکتر سیامک پناهی

۱- بررسی و تحلیل جداول معماری چارلز جنکز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ۱۳۸۸.

۲- تاثیر فنگ شویی بر معماری آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ۱۳۹۶.

برگزاری کارگاه آموزشی:

۱- پارادایم در معماری، دانشگاه بناب، ۱۳۹۱.

۲- بازخوانی جایگاه مدیریت جامع بحران در طراحی معماری و شهرسازی معاصر، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE  در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری، ۱۳۹۳.

۳- تاثیر معماری مفهومی در شکل گیری کالبد شهرها، همایش ملی مدیریت کلانشهرها، با رویکرد محیط زیست،سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۹۴.

۴- معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، همایش مدرسه ایرانی، ۱۳۹۵.

سخنرانی های دکتر سیامک پناهی

۱- اکسپرسیونیسم، ریشه ها و گرایشها، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ۱۳۸۰.

۲- سینمای اکسپرسیونیسم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدابهر، ۱۳۸۱.

۳- منظق فازی، فضای آشوب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ۱۳۸۱.

۴- هندسه فرکتال، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ۱۳۸۱.

۵- نقد و بررسی معماری گروه سایت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ۱۳۸۱.

۶- معماری در فضای تراژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،۱۳۸۲.

۷- منطق فازی و تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۸۲.

۸- سهروردی و فلسفه اشراق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۸۲.

۹- فنگ شویی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ۱۳۸۲.

۱۰- نقد انیمیشن های شاهکار سینما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ۱۳۸۳.

۱۱- نقد و بررسی معماری گروه سایت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر،۱۳۸۳.

۱۲- نقد دریدا و دیکانستراکشن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،۱۳۸۴.

۱۳- تاثیر معماری بر سینمای معناگرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۸۵.

۱۴- تاثیر معماری بر سینمای معناگرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ۱۳۸۶.

۱۵- نقد سینمای هالیوود، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ۱۳۸۹.

۱۶- هنرهای مفهومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ۱۳۸۹.

۱۷- منطق فازی و معماری مجازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ۱۳۸۹.

۱۸- معماری اندیشه و  هنرهای مفهومی، دانشگاه بین المللی قزوین، ۱۳۸۹.

۱۹-  کانسپت و هنرهای مفهومی، دانشگاه ایوانکی، ۱۳۹۰.

۲۰- نشانه شناسی و هنرهای مفهومی، خانه هنرمندان تهران، ۱۳۹۰.

۲۱- پارادایم در معماری،  همایش بین المللی ۱۰۰ سال معماری معاصر ایران، البرز، ۱۳۹۱.

۲۲- پارادایم در معماری،  دانشگاه بناب، ۱۳۹۱.

۲۳- تاثیر معماری بر تجلی معنا در سینمای معناگرا، کانون معماران معاصر، بهمن ۱۳۹۳.

۲۴- خوانش معنا در ارتباط معماری و سینما، همایش معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی نطنز، ۱۳۹۴.

۲۵- کرج به مثابه یک شهر نامکان، سلسله بحث های گفتمان معماری انجمن معماری و شهرسازی البرز، ۱۳۹۴.

۲۶- اتمسفر، بازخوانی نظرات پیتر زومتور، رونمایی از کتاب اتمسفر، کانون معماران معاصر، ۲۷ مهر ۱۳۹۵.

۲۷- معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، همایش مدرسه ایرانی، ۱۳۹۵.

۲۸- تجلی معماری در سینما، همایش هنرهای فضامند، نشر فضا، ۱۳۹۵.

۲۹- معماری و اتوپیا، بازخوانی نظرات مانفرد تافوری، رونمایی از کتاب معماری و اتوپیا، کانون معماران معاصر، ۱۳ مهر ۱۳۹۶.

۳۰- معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، همایش بندر کنگ، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۶.

۳۱- خانه دوست کجاست؟ هستی شناسی در مینیمال خرد گرا، درس گفتار سوم، شهر در سینما، سینما در شهر، موسسه هنر و معماری، ۱۳۹۶.

۳۲- زیبایی شناسی پست مدرن، گذر از معماری لمپن به معماری کیچ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشتگرد،  آذر ماه ۱۳۹۷.

۳۳- گفتگو (دیالوگ) شماره ۸، نگاهی اجمالی به آثار و شیوه طراحی معماری گروه نگین شهر آینده، نظام مهندسی استان البرز، اسفند ۱۳۹۷.

سوابق حرفه ای دکتر سیامک پناهی

۱۳۷۰- مهندسین مشاور فرایند صنایع.

۱۳۷۱ الی ۱۳۷۴- بنیاد مستضعفان و جانبازان، دفتر فنی دکتر میرزا محمد تهرانی.

۱۳۷۵- مهندسین مشاور کامران صفامنش و همکاران.

۱۳۷۶-۱۳۷۸- مهندس معمار ارشد، دفتر مهندسی ستاد مشترک سپاه.

۱۳۷۹- دفتر مهندسی دمادشت.

۱۳۸۰- تاسیس دفتر مهندسی سیامک پناهی و همکاران.

۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸- رییس دپارتمان معماری مهندسین مشاور بلند مرتبه ساز، تهران.

۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸- رییس دپارتمان معماری دفتر مهندسی مهر سازه کرج.

۱۳۸۹- رییس هیئت مدیره مهندسین مشاور ساوا کرج.

۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲- طراح و رییس دپارتمان معماری مهندسین مشاور خاک سه بعدی، تهران.

۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲- طراح و رییس دپارتمان معماری مهندسین مشاور خانه سه بعدی، تهران.

۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲- طراح و رییس دپارتمان معماری مهندسین مشاور میامی فردا، تهران.

۱۳۹۳- تاسیس دفتر مهندسین مشاور سیامک پناهی و همکاران در اسپانیا، ماربیا، SP&A

Siamak Panahi & Associates, Spain, Marbella.

مسابقات و جوایز:

– مقام اول مسابقه طراحی میدان شهری، بندر عباس، شهر سرگز احمدی، ۱۳۹۷.

– مقام اول مسابقه طراحی المان شهری، بندر عباس، شهر سرگز احمدی، ۱۳۹۷.

– طرح برگزیده مسابقه طراحی المان شهری، بندر عباس، بندر گروک، ۱۳۹۷.

– مقام اول مسابقه طراحی شهری، سایت ۴۴۰ هکتاری بندر عباس، ۱۳۹۷.

– طرح برگزیده مسابقه مقبره شمس تبریز، خوی، ۱۳۹۲.

– طرح برگزیده مسابقه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ۱۳۹۵.

– طرح برگزیده مسابقه بین المللی طراحی شهری و سایت پوهودا، ترنچین ، اسلوواکی، ۲۰۱۵.

– طرح برگزیده مسابقه بین المللی طراحی شهری نیویورک، آمریکا،

Design trust for public spaces, 2017..

– کتاب برتر پنجمین دوره جایزه دوسالانه کتاب دکتر مزینی، برای کتاب معماری و سینمای معناگرا.

داور مسابقات:

– مسابقه معماری آفرینش آب، ۱۳۸۶.

– مسابقه معماری مدرسه ایرانی، ۱۳۹۵.

– مسابقه معماری استعداد یابی دانشجویی. ۱۳۹۶.

– عضو ستاد مسابقه طرح ماندگار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ۱۳۹۶.

– جایزه ملی نقد معماری ایران، مسابقه دوسالانه موسسه هنر معماری، ۱۳۹۷.

– مسابقه معماری استعداد یابی دانشجویی. ۱۳۹۸.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هفده − هشت =

فهرست