1-بهترین طراحی‌ های معماری سال 2018

باهدف ارائه ابزار و الهام بخشی به معماران سراسر جهان، متصدیان آرچ‌ دیلی دائماً در جستجوی پروژه‌ ها، ایده‌ ها و اشکال بیان جدید هستند. در سه سال گذشته، بهترین اکتشافات هرسال در آرچ‌ دیلی به نمایش گذاشته‌ شده است و طبق سنت، ما میخواهیم بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ را که منتشر شده به اشتراک بگذاریم.

نقش نقشه‌ کشی معاصر در معماری چیست؟ ما نقشه‌ کشی را به‌ عنوان خود طراحی تعریف می‌کنیم. نقشه‌ها برای توضیح اصول، ارائه ایده‌ ها، ساخت معماری جدید و مستندسازی فرآیند های خلاقانه استفاده میشوند.

در پایین، طراحی‌ های منتخب را که در شش دسته مرتب‌ شده‌اند، مشاهده خواهید کرد: زمینه، نقشه‌ های معماری، اسکیس و نقشه‌ کشی دستی، کلاژهای دیجیتال، نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی و Gif های متحرک. هر طراحی منتخب، ساخت‌ و ساز پیشنهادی را تقویت میکند و یا کار ساخت‌ و ساز را بهتر میکند.

ما همچنین از شما دعوت میکنیم مجموعه‌ های سال‌ های گذشته را در اینجا یا سایر پست‌ های مربوط به طراحی را که توسط ویراستاران ما انتخاب‌ شده‌اند در لینک زیر مشاهده کنید.


سایت آرچ دیلی از سایت های معتبر در مبحث هنر معماری است و تا امروز توانسته است به صورت مرجعی برای علاقه مندان و دانشجویان این علم خود را معرفی نماید. بسیاری از مقاله های این سایت به زبان های دیگر در کشور های مختلف جهان ترجمه و نشر گردیده است. سایت سانیکث این افتخار را دارد که مقاله فوق را از سایت فوق برای علاقه مندان ترجمه و در دسترس قرار داده است. امیدواریم ترجمه فوق راهگشای هر چند اندک برای رهپویان علم معماری باشد.

بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸

طراحی های زمینه

The Best Architectural Drawings of 2018

Contextual Drawings

بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های زمینه - 12
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های زمینه - 14
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های زمینه - 5
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های زمینه - 11
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های زمینه - 17
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های زمینه - 9
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های زمینه - 13
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های زمینه - 10
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های زمینه - 4

طراحی های معماری

Architectural Drawings

بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های معماری - 29
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های معماری - 19
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های معماری - 28
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های معماری - 31
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های معماری - 18
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های معماری - 21
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های معماری - 24
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - طراحی های معماری - 27

اسکیس و نقشه‌ کشی دستی

Sketches & Hand-Drawn

بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 35
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 53
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 56
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 34
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 40
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 49
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 52
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 58
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 39
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 42
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 51
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 54
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 57
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - اسکیس و نقشه‌ کشی دستی - 63
کلاژ
Collages
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 67
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 70
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 73
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 76
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 79
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 81
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 66
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 69
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 72
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 75
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 78
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 82
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 65
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 68
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 71
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 74
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 77
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - کلاژ - 80
نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی
Conceptual Drawings & Diagrams
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 85
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 88
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 92
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 95
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 98
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 101
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 104
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 107
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 110
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 113
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 116
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 119
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 122
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 125
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 128
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 131
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 134
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 84
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 87
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 91
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 94
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 97
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 100
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 103
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 106
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 109
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 112
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 115
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 118
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 121
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 124
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 127
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 130
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 133
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 83
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 86
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 89
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 93
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 96
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 99
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 102
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 105
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 108
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 111
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 114
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 117
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 120
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 123
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 126
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 129
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 132
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 135
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 136
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - نقشه‌ ها و نمودار های مفهومی - 137
Gif های متحرک
Animated Gifs
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - Gif های متحرک - 141
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - Gif های متحرک - 145
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - Gif های متحرک - 140
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - Gif های متحرک - 144
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - Gif های متحرک - 139
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - Gif های متحرک - 143
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - Gif های متحرک - 138
بهترین طراحی‌ های معماری سال ۲۰۱۸ - Gif های متحرک - 142

مبحث فوق ترجمه ای است از مقاله The Best Architectural Drawings of 2018 از سایت آرچ دیلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هفده − یازده =

فهرست