اخبار و گزارشدانلودمعمارینگارخانه

کانسپت و استعاره

 

کانسپت و استعاره – اختصاصی گروه هنر و معماری سانیکث 

 

“متن دارای فایل متنی به پیوست می باشد”

 

ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﺎ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،؛ ﺗﻔﮑﺮات، ﺗﺼﻮرات و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ، ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

واژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﺘﺮادف ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺖ ﺟﻮی ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﻤﺎران ﺑﯿﺎن می شود

۱- اندیشه های معمارانه

۲- نگاره ها

۳ – ایده های فراسازمانده

۴- مترجمان بی واسطه

ﯾﮏ ﻧﮕﺎره، ﯾﮏ اﻟﮕﻮ ﯾﺎ اﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوژه ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.

اخبار و گزارش دانلود معماری نگارخانه

ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎری:

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﮔﺮدآوری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ، ﮐﺎری ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮاﺣﺎن، ﻣﻌﻤﺎران، ﻣﻨﺘﻘﺪان، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺘﺸﮑﻞ از ۱۰ درﺻﺪ اﻟﻬﺎم و اﺳﺘﻌﺪاد و ۹۰ درﺻﺪ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ اﺳﺖ.

در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺳﺎزی ﺳﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد، اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط، دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ، ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﻮﻋﯽ دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎن ﭘﺮوژه در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ.

بخوانید  ۲۱ قانون برای یک زندگی موفق در معماری

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ:

درک راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮر، اﯾﺪه، ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ و ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﮐﺎﻧﺴﭙﭽﻮال در واﻗﻊ ﺳﺮآﻏﺎز روﻧﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺴﭙﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ.

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺗﺼﻮر– اﯾﺪه – ﮐﺎﻧﺴﭙﺖ– ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﮐﺎﻧﺴﭙﭽﻮال ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن و ﻋﻤﻖ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ.

در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺮوژه ﻫﻤﻮاره ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻮرﺷﺪن اﯾﺪه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ذﻫﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی و ﭘﺮ ﺗﺨﯿﻞ را ﮐﻪ ﻣﯽ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺣﻞ و ﮔﺮه ﮔﺸﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ، ﻣﻌﻤﺎران زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺮوژه آﺷﻨﺎﯾﯽ و از ﻣﺴﺎﺋﻞ آن آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺼﻮرات و اﯾﺪه ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﯾﺪه ﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اخبار و گزارش دانلود معماری نگارخانه

اخبار و گزارش دانلود معماری نگارخانه

دو شرط تبدیل ایده به فرم:

  • تبدیل ایده به فرم در گرو دو شرط اصلی است:

۱ : قابلیت شکل زایی ایده های نخستین .

۲ : مهارت و دانش طراح در رابطه با تبدیل ایده به فرم .

  • نکته مهم در تبدیل ایده به فرم قابلیت شکل زایی ایده است و البته این قابلیت چیزی نیست که به خودی خود وجود داشته باشد. قابلیت شکل زاییی هم به منبع ایده مربوط است و هم به ذهنیت طراح. ذهنی خلاق است که ورای ظاهر پیش پا افتاده یا گنگ مسائل مورد مطالعه و پدیده های روزمره می توانید قابلیت های شکل زایی را شناسایی کند.
  • آنچه از معماری به جا می ماند و با کاربر فضا ارتباط برقرار میکند، فرم است و نه ایده. اما امروزه بسیاری از آثار مهم بیش از آنکه به زیبای شناسی و پردازش فرم توجه داشته باشند، به نشان دادن ایده معماری می پردازند و به همین جهت گاه خشک و شماتیک به نظر می رسند. در این گونه آثار فرم در خدمت ایده و دیاگرامی برای نمایش آن است. تجربه ناموفق این معماری ها نشیان می دهد که در طراحی معماری توجه به ایده و فرم در کنار هیم می توانید به خلق آثار درخشان و ماندگار منجر شود.
بخوانید  فرآیند خلاقیت زاها حدید از طریق نقاشی

اخبار و گزارش دانلود معماری نگارخانه

اخبار و گزارش دانلود معماری نگارخانه

اکسپو شانگهای چین- غرفه انگلیس:

ایده ی استفاده از دانه ها ی گیاه به نحوی بیانگر بخشی از هویت انگلستان به نظر می رسد.

اکثر مصالح استفاده شده در این پاویون قابلیت استفاده مجدد دارند.

اخبار و گزارش دانلود معماری نگارخانه

اخبار و گزارش دانلود معماری نگارخانه

 

اخبار و گزارش دانلود معماری نگارخانه

اخبار و گزارش دانلود معماری نگارخانه

 

 

 

جهت خواندن کامل مطلب کانسپت و ایده لینک زیر را دانلود کنید :

اخبار و گزارش دانلود معماری نگارخانه

 

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =

بستن
بستن